REKLAMACJA PRODUKTU

PODSTAWA I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY WZGLĘDEM KLIENTA JEŻELI SPRZEDANY PRODUKT MA WADĘ FIZYCZNĄ LUB PRAWNĄ (RĘKOJMIA) SĄ OKREŚLONE POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA, W SZCZEGÓLNOŚCI W KODEKSIE CYWILNYM. DLA UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH DO DNIA 24 GRUDNIA 2014 ROKU PODSTAWA I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY WOBEC KLIENTA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ, KTÓRY NABYWA PRODUKT W CELU NIEZWIĄZANY Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZAWODOWĄ LUB GOSPODARCZĄ, Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI PRODUKTU Z UMOWĄ SPRZEDAŻY SĄ OKREŚLONE POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA, W SZCZEGÓLNOŚCI USTAWĄ Z DNIA 27 LIPCA 2002 R. O SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY KONSUMENCKIEJ ORAZ O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO (DZ. U. 2002 NR 141, POZ. 1176 ZE ZM.)

1. SPRZEDAWCA OBOWIĄZANY JEST DOSTARCZYĆ KLIENTOWI PRODUKT BEZ WAD. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY Z TYTUŁU WADY PRODUKTU ORAZ UPRAWNIEŃ KLIENTA SĄ OKREŚLONE PONIŻEJ.

2. REKLAMACJA MOŻE ZOSTAĆ ZŁOŻONA PRZEZ KLIENTA:

– PISEMNIE Z ZAŁĄCZONYM DOWODEM ZAKUPU NA ADRES: byROSA Agnieszka Konopa  ul. Łąkowa 46  86-065 Łochowice

– OSOBIŚCIE (Z DOWODEM ZAKUPU) W SKLEPIE byROSA Agnieszka Konopa  ul. Łąkowa 46  86-065 Łochowice

3. ZALECA SIĘ PODANIE PRZEZ KLIENTA W OPISIE REKLAMACJI:

– INFORMACJI I OKOLICZNOŚCI DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU REKLAMACJI, W SZCZEGÓLNOŚCI RODZAJU I DATY WYSTĄPIENIA WADY

– ŻĄDANIA SPOSOBU DOPROWADZENIA PRODUKTU DO ZGODNOŚCI Z UMOWĄ SPRZEDAŻY LUB OŚWIADCZENIA O OBNIŻENIU CENY ALBO ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY

– DANYCH KONTAKTOWYCH SKŁADAJĄCEGO REKLAMACJĘ – UŁATWI TO I PRZYSPIESZY ROZPATRZENIE REKLAMACJI PRZEZ SPRZEDAWCĘ.

4. WYMOGI PODANE W ZDANIU POPRZEDNIM MAJĄ FORMĘ JEDYNIE ZALECENIA I NIE WPŁYWAJĄ NA SKUTECZNOŚĆ REKLAMACJI ZŁOŻONYCH Z POMINIĘCIEM ZALECANEGO OPISU REKLAMACJI.

5. DO OPISU REKLAMACJI ZALECA SIĘ DOŁĄCZENIE PARAGONU LUB INNEGO DOWODU ZAKUPU

6. SPRZEDAWCA USTOSUNKUJE SIĘ DO REKLAMACJI KLIENTA NIEZWŁOCZNIE, NIE PÓŹNIEJ NIŻ W TERMINIE 14 DNI ROBOCZYCH OD DNIA JEJ ZŁOŻENIA. BRAK USTOSUNKOWANIA SIĘ SPRZEDAWCY W POWYŻSZYM TERMINIE OZNACZA, ŻE SPRZEDAWCA UZNAŁ REKLAMACJĘ ZA UZASADNIONĄ.

7. KLIENT, KTÓRY WYKONUJE UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI JEST OBOWIĄZANY NA KOSZT SPRZEDAWCY DOSTARCZYĆ PRODUKT WADLIWY NA ADRES byROSA Agnieszka Konopa  ul. Łąkowa 46  86-065 Łochowice

8. JEŻELI ZE WZGLĘDU NA RODZAJ PRODUKTU LUB SPOSÓB JEGO ZAMONTOWANIA DOSTARCZENIE PRODUKTU PRZEZ KLIENTA BYŁOBY NADMIERNIE UTRUDNIONE, KLIENT OBOWIĄZANY JEST UDOSTĘPNIĆ PRODUKT SPRZEDAWCY W MIEJSCU, W KTÓRYM PRODUKT SIĘ ZNAJDUJE.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA PRZEZ KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR DOSTĘPNE SĄ W SIEDZIBACH ORAZ NA STRONACH INTERNETOWYCH POWIATOWYCH (MIEJSKICH) RZECZNIKÓW KONSUMENTÓW, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH, DO KTÓRYCH ZADAŃ STATUTOWYCH NALEŻY OCHRONA KONSUMENTÓW, WOJEWÓDZKICH INSPEKTORATÓW INSPEKCJI HANDLOWEJ ORAZ POD NASTĘPUJĄCYMI ADRESAMI INTERNETOWYMI URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW: HTTP://UOKIK.GOV.PL/SPORY_KONSUMENCKE.PHP ORAZ HTTP://WWW.UOKIK.GOV.PL/WAZNE_ADRESY.PHP

1. KLIENT BĘDĄCY KONSUMENTEM POSIADA NASTĘPUJĄCE PRZYKŁADOWE MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ:

2. KLIENT UPRAWNIONY JEST DO ZWRÓCENIA SIĘ DO STAŁEGO POLUBOWEGO SĄDU KONSUMENCKIEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 37 USTAWY Z DNIA 15 GRUDNIA 2000 R. O INSPEKCJI HANDLOWEJ (DZ. U. 2001 NR 4 POZ. 25 ZE ZM.) Z WNIOSKIEM O ROZSTRZYGNIĘCIE SPORU WYNIKŁEGO Z ZAWARTEJ UMOWY SPRZEDAŻY. REGULAMIN ORGANIZACJI I DZIAŁANIA STAŁYCH POLUBOWNYCH SĄDÓW KONSUMENCKICH OKREŚLA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2001 R. W SPRAWIE OKREŚLENIA REGULAMINU ORGANIZACJI I DZIAŁANIA STAŁYCH POLUBOWNYCH SĄDÓW KONSUMENCKICH (DZ.U. 2001, NR 113, POZ. 1214)

3. KLIENT UPRAWNIONY JEST DO ZWRÓCENIA SIĘ DO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA INSPEKCJI HANDLOWEJ, ZGODNIE Z ART. 36 USTAWY Z DNIA 15 GRUDNIA 2000 R. O INSPEKCJI HANDLOWEJ (DZ. U. 2001 NR 4 POZ 25 ZE ZM.), Z WNIOSKIEM O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO W SPRAWIE POLUBOWNEGO ZAKOŃCZENIA SPORU MIĘDZY KLIENTEM A SPRZEDAWCĄ. INFORMACJA NA TEMAT ZASAD I TRYBU PROCEDURY MEDIACJI PROWADZONEJ PRZEZ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA INSPEKCJI HANDLOWEJ DOSTĘPNA JEST W SIEDZIBACH ORAZ NA STRONACH INTERNETOWYCH POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZKICH INSPEKTORATÓW INSPEKCJI HANDLOWEJ.

4. KLIENT MOŻE UZYSKAĆ BEZPŁATNĄ POMOC W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA SPORU MIĘDZY KLIENTEM A SPRZEDAWCĄ KORZYSTAJĄC TAKŻE Z BEZPŁATNEJ POMOCY POWIATOWEGO (MIEJSKIEGO) RZECZNIKA KONSUMENTÓW LUB ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ, DO KTÓREJ ZADAŃ STATUTOWYCH NALEŻY OCHRONA KONSUMENTÓW (M.IN. FEDERACJA KONSUMENTÓW, STOWARZYSZENIE KONSUMENTÓW POLSKICH). PORADY UDZIELNA SĄ PRZEZ FEDERACJĘ KONSUMENTÓW POD ADRESEM E-MAIL PORADY@DLAKONSUMENTÓW.PL ORAZ PRZEZ STOWARZYSZENIE KONSUMENTÓW POLSKICH POD BEZPŁATNYM NUMEREM INFOLINII KONSUMENCKIEJ 800 889 866.