Jak zadbać o higienę rąk

Epidemia koronawirusa rozprzestrzenia się na całym Świecie. Większość z nas zastanawia się, w jaki sposób zmniejszyć ryzyko zarażenia. Eksperci są zgodni co do tego, że w tym okresie powinniśmy zwracać szczególna uwagę na higienę. A jednym z najprostszych sposobów, który pomaga uchronić się przed koronawirusem jest częste mycie rąk.

W związku z panująca epidemią przygotowaliśmy dla Państwa uniwersalne instrukcje: higienicznego mycia rąk wg normy EN 1500.

Mycie rąk to najtańsza metoda zapobiegania przenoszeniu zarazków, niemniej bardzo ważna jest regularność tej czynności.

Jak często powinno się myć dłonie?
Oto najczęstsze sytuacje, kiedy powinno się dokładnie umyć ręce, by nie rozprzestrzeniać zarazków i bakterii:

  • za każdym razem, gdy wydmuchujesz nos
  • przed dotknięciem dłonią twarzy
  • po kichnięciu
  • przed i po gotowaniu jedzenia
  • przed i po jedzeniu
  • po dotknięciu zwierzęcia
  • po wyrzuceniu śmieci
  • po skorzystaniu z toalety

Jak prawidłowo umyć dłonie, by zminimalizować ryzyko:
Na po­cząt­ku zwilż dło­nie wo­dą. Jej tem­pe­ra­tu­ra nie wpły­wa na czy­stość rąk. Dla­te­go nie ma po­trze­by, by uży­wać bar­dzo go­rą­cej wo­dy, któ­ra mo­że do­pro­wa­dzić do po­pa­rze­nia.
Szo­ruj dło­nie przez oko­ło 20 se­kund. Do­pro­wadź do wy­two­rze­nia się du­żej ilo­ści pia­ny, a na­stęp­nie do­kład­nie wy­czyść pa­znok­cie, ob­szar mię­dzy pal­ca­mi oraz we­wnętrz­ną i ze­wnętrz­ną stro­nę dło­ni. Na­stęp­nie do­kład­nie spłucz rę­ce pod bie­żą­cą wo­dą. Po skoń­cze­niu za­kręć kran ręcz­ni­kiem pa­pie­ro­wym i osusz rę­ce do­kład­nie no­wym, czy­stym ręcz­ni­kiem.

Profilaktyka to nie histeria czy zbiorowa panika – to dbanie o zdrowie swoje i bliskich!